Střední školy ve Zlínském kraji mají vypracované školní programy spolupráce se zaměstnavateli v oblasti kariérového poradenství. Při podrobnějším zkoumání se ukázalo, že přístupy ke strategii kariérové kooperace a způsoby, jakými je následně uskutečňována, jsou různými školami pojímány odlišně. V dotazníkovém šetření středních škol ze Zlínského kraje, které bylo v projektu Datová platforma zaměstnanosti uskutečněno v roce 2018, jsme zjišťovali, jak střední školy ze Zlínského kraje postupují při spolupráci s podniky v kariérovém poradenství.

Průzkum zjišťoval, jak vzdělavatelé postupují při nastavování školního programu spolupráce se zaměstnavateli v kariérovém poradenství. Školy se vyjadřovaly k programu definovanému jako „zastřešující strategie, ale i konkrétně rozpracovaný plán aktivit, které škola podniká pro zkvalitnění kariérového poradenství a odborného vzdělávání prostřednictvím spolupráce se zaměstnavateli“.

Celkem 51 zapojených škol se vyjadřovalo, zda školní plán odpovídá různým charakteristikám. Školy se nejčastěji pozitivně identifikovaly s výrokem, že plán spolupráce je vedením školy explicitně podporován (71 %). Celkem 29 škol (57 %) uvedlo, že je projednáván a schvalován vedením školy. Na druhou stranu pouze 38 % vzdělavatelů uvedlo, že školní program spolupráce se zaměstnavateli v oblasti kariérového poradenství je zpracován písemně. Z toho vyplývá, že část škol projednává, schvaluje a monitoruje program, který nemá písemnou podobu.

Ostatní charakteristiky programu jsou naplňovány menšinou škol. Nejméně často školy zmínily, že program je určen a rozpracován pro 4 cílové skupiny: žáky, učitele, zaměstnavatele a rodiče (pouze 8 %). Jen 14 % škol uvedlo, že školní program spolupráce se zaměstnavateli v oblasti kariérového poradenství zveřejňuje na webových stránkách školy. Alespoň jednou za 3 roky plán vyhodnocuje 55 % škol, nejčastěji přitom zjišťují zpětnou vazbu od žáků (71 % škol), následuje vedení školy a učitelé. Od zaměstnavatelů zjišťuje zpětnou vazbu 55 % škol.

Zajímají-li Vás výsledky dotazníkového šetření, najdete je zde.