Na rozvoj spolupráce škol se zaměstnavateli se klade stále větší důraz, systematicky však nikdo rozsah a formy jejich spolupráce dosud nesledoval. Naše dotazníkové šetření mezi středními školami Zlínského kraje umožnilo aktuální situaci zmapovat. V roce 2019 se dotazníkového šetření zúčastnilo 51 škol z celkového počtu 67, tedy 76 % všech středních škol, které působí ve Zlínském kraji. Šetření ukázalo, že spolupráce škol a firem je ve Zlínském kraji rozvinutá.

Z 51 zapojených škol má 40 středních škol uzavřenu smlouvu se zaměstnavatelem o spolupráci na praktickém vyučování žáků. Celkový počet takovýchto smluv je 1575 (tj. průměrně 40 smluv na jednu školu). 19 % respondentů uvádí, že díky tomu mohou zajistit u 100 % žáků učebních oborů to, že stráví alespoň část praktického vyučování u zaměstnavatele. 37 respondentů (55 %) uvedlo, že má navázanou spolupráci se zaměstnavateli i nad rámec praktického vyučování. Nejčastěji se jedná o spolupráci na odborném rozvoji pedagogů formou exkurzí a stáží (29 škol) nebo formou vzdělávání (22 škol), 26 škol zve zaměstnavatele k účasti na odborných zkouškách, 22 školám poskytují zaměstnavatelé finanční či věcnou podporu – takto podporuje školy v kraji 252 zaměstnavatelů. Spolupráce škol se zaměstnavateli má i hlubší charakter – např. 18 škol uvádí, že společně se zaměstnavateli připravuje školní vzdělávací programy, 3 školy uvádí, že zaměstnavatelé řídí kurikulární učení.

Monitor detailně představuje rozsah a formy spolupráce škol se zaměstnavateli v kraji, rozsah praktického vyučování v podnicích, podíl žáků, na které mají jednotlivé formy spoluprací dopad a podrobně popisuje i rozsah využívání dalších aktivit s pozitivním dopadem na profesní uplatnění žáků středních škol.