Pro sledování vývoje počtu vysokoškolských studentů s trvalým bydlištěm ve Zlínském kraji využíváme data z centrální databáze Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. Od roku 2019 došlo ke změně ve struktuře zdrojových dat, poskytovaných MŠMT, proto i my jsme při aktualizaci dat v červenci 2019 na tuto změnu zareagovali, tzn. přizpůsobili jsme strukturu publikovaných dat v daném monitoru a upravili jsme metodiku při výpočtech podílu vysokoškolských studentů přírodovědných a technických oborů.

V letech 2017 a 2018 byla data publikována v oborovém členění dle skupin kmenových oborů vzdělání KKOV. Nově jsou data o studentech vysokých škol ze Zlínského kraje publikována v členění podle Klasifikace oborů vzdělání CZ-ISCED (na úrovni dvoumístného kódu).

Důvodem této změny je, že v souvislosti s novelou zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách) přistoupilo MŠMT k novému způsobu kódování studijních programů. Nyní se nově vzniklé studijní programy zařazují podle oborové klasifikace ISCED, která není kompatibilní s původně používanou klasifikací KKOV.

Pro výpočet podílu studentů VŠ ze Zlínského kraje na vysokých školách v ČR studujících přírodovědné a technické obory jsou za technické a přírodovědné považovány v rámci klasifikace oborů vzdělání CZ-ISCED obory ze skupin:

05           Přírodní vědy, matematika a statistika

06           Informační a komunikační technologie (ICT)

07           Technika, výroba a stavebnictví

Po převedení zdrojových dat MŠMT na klasifikaci CZ-ISCED došlo v důsledku odlišného členění oborových skupin ke změně některých trendových ukazatelů. Např. se snížil podíl studentů přírodovědných a technických oborů na celkovém počtu studentů všech oborů.

Podrobnější informace naleznete v monitoru Studenti vysokých škol ze Zlínského kraje.