Monitor Přechod žáků na trh práce a do dalšího studia poskytuje zajímavá data o tom, kolik absolventů středních škol v regionu vstupuje na pracovní trh a kolik jich pokračuje v dalším studiu. V roce 2018 ukončilo studium středních škol v kraji celkem 4 837 absolventů. Z nich cca 50 % vstoupilo na trh práce. K 30. dubnu 2019 bylo evidováno na úřadech práce 146 absolventů, což představuje 3% míru nezaměstnanosti absolventů SŠ ve Zlínském kraji.

Jedinečnost monitoru spočívá v tom, že umožňuje sledovat počty absolventů a míru jejich nezaměstnanosti až na úroveň skupin studijních oborů SŠ. Můžeme tak zjistit, že např. ve skupině oborů Stavebnictví, geodézie a kartografie z 254 absolventů, kteří ukončili v roce 2018 studium, bylo k 30.4.2019 pět nezaměstnaných. Z toho maturitní studium ukončilo 145 absolventů a míra jejich nezaměstnanosti činila 0,7 %. V učebních oborech bylo 100 absolventů a míra nezaměstnanosti činila 4 %.  Srovnáme-li situaci u těchto oborů s rokem 2016, vidíme, že míra nezaměstnanosti byla v tomto roce podstatně vyšší (5,4 % u maturitních a 9,6 % u učebních oborů).

Monitor spojuje relevantní údaje z různých datových zdrojů do jedné přehledné sestavy, která podává ucelený obraz o situaci absolventů v našem regionu s možností filtrovat podle formy a typu studia i oborového zaměření absolventů. Umožňuje sledovat vývoj již od roku 2015. Informace o počtech absolventů jednotlivých oborů SŠ ve Zlínském kraji získáváme z datového skladu Krajského úřadu Zlínského kraje. Při stanovení koeficientů přechodu absolventů středních škol do terciárního vzdělávání vycházíme z výsledků studie NÚV „Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání“. Data o počtech absolventů SŠ Zlínského kraje v evidenci kteréhokoliv úřadu práce v ČR, potřebná pro výpočet míry nezaměstnanosti, získáváme ze statistik Úřadu práce ČR.

Více informací můžete najít na https://www.monitorzk.cz/zamestnatelnost-mladych/prechod-zaku-na-trh-prace-a-do-dalsiho-studia.