Svět se rychle mění a s ním i trh práce. Vybrat si vhodnou profesní cestu, která zajistí uplatnitelnost na trhu práce i po dokončení školy, není pro budoucí středoškoláky snadné.

V tomto monitoru najdete 30 karet profesí, které byly vybrány na základě různých kritérií jako klíčové pro Zlínský kraj. Při výběru profesí byla zohledněna nejen odvětvová struktura ekonomiky a zaměstnanosti ve Zlínském kraji, ale také současná i očekávaná poptávka zaměstnavatelů, dále dopady demografického vývoje či technologických změn na profese ve Zlínském kraji.

U každé karty profese je uvedena její stručná charakteristika, údaje o hrubé měsíční mzdě, počet osob zaměstnaných v dané profesi v kraji i v ČR, počet volných míst a popis vzdělávací cesty připravující na výkon dané profese, včetně počtu škol, které nabízejí obory připravující na dané povolání.

Aktualizace dat na kartách probíhá 1x ročně. Jednotlivé karty profesí je možné stáhnout v PDF, všechny karty profesí (rok aktualizace 2018) je možné stáhnout zde. Aktuální seznam všech 30 profesí je k dispozici ke stažení zde.

Profese jsou řazeny dle požadavku na stupeň vzdělání u dané profese.

Metodika a zdroje dat

Klíčové profese Zlínského kraje byly vybrány dle navrženého modelu vícekriteriálního výběru a na základě odborného posouzení experty tvořenými např. zástupci zaměstnavatelů či vzdělavatelů. Součástí vícekriteriálního výběru jsou například podíly zaměstnaných v jednotlivých odvětvích dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE ve Zlínském kraji, podíly zaměstnaných dle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO či podíl evidenčního počtu zaměstnanců podle činnosti ve Zlínském kraji. Ke všem profesím bylo přiřazeno CZ-ISCO, které bylo základem pro naplnění jednotlivých položek.

Při zpracování a naplnění karet se využily tyto zdroje: Informační systém o průměrném výdělku, Regionální statistika ceny práce za Zlínský kraj, Analýza neobsazenosti volných pracovních míst podle profese (zdroj portál MPSV), Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce.

Podrobný popis výběru profesí, naplnění karet a datových zdrojů najdete v části Příručka uživatele pro práci s datovou platformou.